Διεκπεραίωση Τραπεζικών Δανείων-Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και προώθηση σχετικού φακέλου για την δανειοδότηση της επιχειρήσεώς σας. Αντιμετωπίζουμε σε συνεργασία με τις τράπεζες προβλήματα που έχουν ανακύψει από μη εξυπηρετούμενα δάνεια σας.

Συντάσσουμε τη μελέτη και υποβάλλουμε το φάκελο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.