Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  • Οργάνωση της εταιρείας ώστε να είναι εναρμονισμένη και να τηρεί τις προδιαγραφές του Κανονισμού 2016/679 του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Υπηρεσίες Υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO)