Μισθοδοσία Επιχειρήσεων-Επίλυση Εργατικών Θεμάτων

 • Έγκαιρο και έγκυρο Μηνιαίο Υπολογισμό Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών εισφορών και έκδοση μηνιαίας απόδειξης πληρωμής
 • Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ
 • Εκπροσώπηση στην επιθεώρηση εργασίας, στον ΕΦΚΑ ή σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία για κάθε θέμα που αφορά την επιχείρηση
 • Συμβουλεύουμε την επιχείρηση σε εργατικά θέματα, για καταγγελίες συμβάσεων, για επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Διεκπεραιώνουμε όλες των ασφαλιστικές υποθέσεις (προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις κλπ)
 • Τήρηση βιβλίου αδειών
 • Διαχείριση SEPE net (πλατφόρμα Επιθεώρησης Εργασίας)
 • Πίνακες εναλλαγής ωρών εργασίας, για περιπτώσεις εναλλασσόμενου ωραρίου
 • Ανακοίνωση Υπερεργασίας-Υπερωρίας
 • Υπολογισμός κοστολογίου πριν προχωρήσετε σε πρόσληψη
 • Καταστάσεις επιχορηγούμενου προσωπικού, σε περιπτώσεις επιχορηγήσεων
 • Συμβουλευτική στην οργάνωση και ανάθεση αρμοδιοτήτων
 • Στοχοθέτηση και τεχνικές αξιολόγησης προσωπικού
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα λογιστηρίου
 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking