Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στην εταιρεία μας έχουμε την γνώση και την εμπειρία να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτυχθούν και να γίνουν αποδοτικότεροι. Εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και προτείνουμε λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων. Οι παροχές που προσφέρουμε είναι:

  • Αναφορές για την οικονομική εξέλιξη των επιχειρήσεων σε μηνιαία βάση ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της επιχειρήσεως για την εξέλιξη των οικονομικών της μεγεθών και να είναι δυνατή η άμεση λήψη των αναγκαίων αποφάσεων
  • Ετήσιο Προϋπολογισμό
  • Συμβουλές Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων
  • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών
  • Σχεδιασμός Οικονομικών Αναφορών